Garanti servicearbeten

Verkstaden lämnar 24 månaders garanti efter det att uppdraget avslutats.
Försämras resultatet under garantitiden kan garantin tas i anspråk.
Garantin gäller inte för senare ägare av fordonet. Garantin gäller inte heller om:

 • Verkstaden kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på kundens sida;
 • Tjänsten har utförts provisoriskt eller om kunden p.g.a. osäkerhet om reparationsresultatet, blivit avrådd att låta utföra tjänsten och detta är dokumenterat;
 • Tjänsten utförts med material som kunden tillhandahållit och felet kan härledas till materialet; eller
 • Försämringen beror på normalt slitage.

Garantin omfattar inte heller arbeten av justeringskaraktär, exempelvis hjulinställning, strålkastarinställning eller liknande.
För reservdelar och tillbehör har verkstaden samma ansvar mot kunden som aktuell leverantör lämnar i sina leveransbestämmelser.
Om leverantörens åtagande är av mindre omfattning än verkstadens omfattning ska kunden göras uppmärksam på detta.
Vill kunden utnyttja garantin ska han reklamera felet till verkstaden så snart som möjligt men i vart fall inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.
Reklamationen måste alltid ske inom angiven garantitid. Görs inte reklamationen inom angiven tid förlorar kunden sin rätt att utnyttja garantin.

 

Garanti på växellådor (manuella och automatiska)

Vi lämnar 2 års garanti upp till 2000mil på växellådan. I vår verkstad på Hisingen åtgärdar vi alla garanti ärenden kostnadsfritt. Resan till vår verkstad och eventuella merkostnader för stillestånd ersätts ej.

Vid misstanke om fel på växellåda

Vid misstanke om fel på växellåda skall Transmek kontaktas omedelbart. Fordon med fel på växellåda ska inte köras då felet kan förstöra växellådan helt – vilket garantin inte täcker.

 

Åtgärder

Om växellådan är defekt så lämnas den tillbaka till Transmek för åtgärd/reparation. Om reparation av någon anledning ej är möjlig lämnas en annan ersättande växellåda istället.

Om garantin i korthet

 • Gäller i 2år upp till 2000mil* Eventuella fel åtgärdas på vår verkstad, ev. transport till oss sker på egen bekostnad
 • Garantin innebär att kundens växellåda åtgärdas tills att den fungerar
 • Om fel ej kan åtgärdas byts växellådan ut mot likvärdig

Garantin täcker ej

 • Fel orsakade av monteringsfel
 • Kostnader för stillestånd täcks inte av garantin.
 • Ersättning för byte på annan verkstad.
 • kostnader orsakade av körning efter misstanke om fel
 • Onormalt brukande
 • Senare ägare till fordonet

Att tänka på vid garantiärenden

 • Vid misstanke om fel – stanna fordonet, kör inte mer
 • Kontakta oss och anmäl fel